Regulamin IV edycji

Bardzo prosimy o zapoznanie się regulaminem konkursu. W IV edycji wprowadzono pewne zmiany dotyczące dopuszczalnej liczby drużyn na różnych etapach konkursu oraz zasad dokumentacji rozwiązań I etapu.

I. Wstęp
1. Konkurs organizowany jest przez V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.
2. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.
3. Informacje związane z konkursem będą zamieszczane na stronie internetowej http://koala.vlo.poznan.pl.
4. Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch kategoriach:
– dla uczniów szkół gimnazjalnych Wielkopolski,
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski.
5. Konkurs ma charakter drużynowy. Drużynę tworzy trzech lub czterech uczniów.

II. Cele
1. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży matematyką dyskretną (w tym kombinatoryką) i informatyką (przede wszystkim myśleniem algorytmicznym).
2. Zadania konkursowe mają pobudzać kreatywne myślenie i zachęcać do poszukiwania oryginalnych i efektywnych rozwiązań.
3. Dodatkowymi celami konkursu są: doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz doskonalenie sztuki prezentacji rozwiązań.
4. Konkurs nie ma charakteru programistycznego (oznacza to, że treści zadań oraz ich rozwiązania na żadnym etapie nie są zapisywane w kodzie języka programowania).

III. Forma
1. Konkurs składa się z trzech etapów.
1.1. Etap pierwszy (eliminacje) ma formę ligi zadaniowej, trwającej trzy tygodnie (trzy kolejki).
1.2. Etap drugi ma formę jednodniowych zawodów rozwiązywania zadań w ograniczonym czasie.
1.3. Etap trzeci (finał) ma charakter meczu między trzema drużynami. Regulamin meczu będzie dostępny na stronie konkursu.
2. Przykładowe zadania z poprzednich edycji konkursu są udostępnione na stronie internetowej konkursu.
3. Nauczyciele dokonują zgłoszenia drużyn poprzez stronę internetową konkursu.
Zgłoszenie wymaga podania nazwy zespołu, która nie powinna być zmieniana w trakcie konkursu.
4. W I etapie konkursu może uczestniczyć dowolna liczba drużyn z tej samej szkoły.
W II etapie konkursu mogą wziąć udział nie więcej niż trzy drużyny z tej samej szkoły (wyjątek będzie stanowić sytuacja, w której kilka drużyn z tej samej szkoły ma tę samą liczbę punktów).
W finale konkursu może rywalizować tylko jedna drużyna z tej samej szkoły.

5. Zadania I etapu konkursu będą udostępnione na stronie internetowej konkursu. W tym samym miejscu będzie podany ostateczny termin przesłania odpowiedzi do zadań danej kolejki (serii).
6.1. W I etapie drużyna może rozwiązywać zadania wspólnie (w jednym miejscu i czasie) lub każdy z członków drużyny może rozwiązywać zadania samodzielnie.
Drużyna jest zobowiązana do zredagowania szczegółowego rozwiązania zadania i przekazania kartki z rozwiązaniem (lub wydruku, jeśli rozwiązanie zapisano w formie elektronicznej) nauczycielowi-opiekunowi konkursu. .
6.2. Jeśli w znalezieniu odpowiedzi do zadania istotną pomocą dla drużyny była książka, zbiór zadań lub inny materiał edukacyjny, należy o tym napisać pod rozwiązaniem zadania (tj. dołączyć bibliografię).
Nauczyciel-opiekun lub inne osoby trzecie nie mogą udzielać wskazówek ani pomagać w rozwiązywaniu zadań.
6.3. W czasie trwania I etapu konkursu, kapitan drużyny przesyła odpowiedzi do zadań (liczba, ciąg znaków itp.), korzystając z formularza udostępnionego na stronie domowej konkursu.
Sprawą honoru jest samodzielność w rozwiązywaniu zadań i przesyłanie odpowiedzi tylko do tych zadań, do których zespół przygotował na piśmie zapis rozumowania prowadzącego do odpowiedzi podanej w formularzu.
Każda drużyna ma prawo przesłać odpowiedzi tylko raz w czasie każdej kolejki.
7. Nauczyciel, który w danej szkole jest odpowiedzialny za organizację konkursu, ma obowiązek gromadzić przygotowane przez drużynę rozwiązania zadań I etapu jako dokumentację rozwiązania każdego zadania, do którego została przesłana odpowiedź. Dokumentacja powinna być przesłana pocztą na adres organizatora najpóźniej w kolejnym dniu po zakończeniu I etapu. Koperta powinna być opisana etykietą „Konkurs Koala” i nazwą drużyny (drużyn).
8. Jedno z zadań konkursowych każdej kolejki (serii zadań) będzie sformułowane w języku angielskim.
9. Liczba zdobytych punktów I etapu konkursu to liczba poprawnych odpowiedzi do zadań.
10. Odwołania od wyników I etapu konkursu będą przyjmowane w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

11.1. Do udziału w II etapie obu wersji konkursu zaproszone zostaną drużyny, które w eliminacjach przekroczą próg punktowy określony przez organizatorów po zakończeniu I etapu. Liczba zaproszonych drużyn każdej z kategorii konkursu nie będzie większa niż 15.
11.2. Zawody drugiego etapu odbywają się na terenie V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
W czasie zawodów drugiego etapu konkursu wszystkie drużyny rozwiązują ten sam zestaw zadań.
11.3. Jedno z zadań konkursowych będzie sformułowane w języku angielskim.
11.4. Drużyna jest zobowiązana do zredagowania na piśmie rozwiązania każdego zadania, które ma być oceniane.
11.5. Rozwiązania zadań oceniane są liczbami całkowitymi w skali od 0 do 10.

12.1. Do udziału w III etapie (finale) obu wersji konkursu zostaną zaproszone trzy drużyny z trzech różnych szkół, które zdobyły największą liczbę punktów w czasie zawodów drugiego etapu.
12.2. W szczególnym przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie trzech najlepszych drużyn na podstawie liczby punktów, o kolejności decyduje większa liczba rozwiązań ocenianych na 10 pkt. Jeśli i to kryterium okaże się niewystarczające, to należy rozpatrywać kolejno: liczbę zadań ocenionych na 9 pkt., 8 pkt. itd.


13. Uczestnicy II i III etapu konkursu mogą posługiwać się: kalkulatorem i słownikiem języka angielskiego oraz kopiami własnych rozwiązań do zadań I etapu.
14. Uczestnicy II i III etapu konkursu nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych.

15. Skład drużyny na kolejnym etapie konkursu może różnić się od składu na poprzednim etapie. Osoba dołączająca do zespołu (zastępująca inną osobę) nie może pochodzić z innej drużyny, która nie awansowała do kolejnego etapu. O zmianie składu drużyny opiekun powinien poinformować organizatorów na piśmie.


IV. Nagrody
1. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar (dla szkoły) oraz nagrody rzeczowe.
2. Drużyny, które zajęły drugie i trzecie miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.
3. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prezentacji rozwiązań zadań w czasie finału konkursu otrzymują nagrody indywidualne.
4. Zwycięzcy obu wersji konkursu tworzą reprezentację Wielkopolski na zawodach międzyregionalnych.

V. Informacje kontaktowe
W sprawie wszelkich zapytań prosimy o kontakt z sekretariatem V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań:
tel. (61) 83 33 831
fax. (61) 83 33 847
vlo@vlo.poznan.pl